Regulamin Newslettera

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA

obowiązujący od dnia 14.02.2023 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter (zw. dalej Regulaminem) przez Extreme Robotics Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Krakowska 4/3, 85-045 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000833442, posiadającą NIP 9671434894 oraz Regon 385884207 (zw. dalej Usługodawcą). W wszelkich sprawach związanych z realizacją usług na podstawie niniejszego Regulaminu można się kontaktować pisemnie na ww. adres bądź poprzez e-mail na adres [email protected].
 2. Regulamin stanowi formę realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z póź. zm.).
 3. Przez Przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Przez Użytkownika rozumie się Przedsiębiorcę, który zawiera umowę w zakresie usługi Newsletter bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i w jej ramach. Akceptacja Regulaminu oznacza potwierdzenie posiadania statusu Przedsiębiorcy.
 5. Przez Newsletter rozumie się przeznaczone wyłącznie dla Użytkownika informacje handlowe (informacje przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy), w tym informacje o działalności prowadzonej przez Usługodawcę, informacje o produktach, opiniach o produktach i zaproszeniach na webinary Usługodawcy, case study, przesyłane okresowo za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Częstotliwość wysyłki Newslettera jest uzależniona od woli Usługodawcy.
 6. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy https://automade.com/pl/ (zw. dalej Stroną internetową), zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Regulamin został opublikowany na Stronie internetowej i umożliwia każdemu użytkownikowi Strony internetowej zapoznanie się z jego treścią także przed skorzystaniem z usługi Newslettera oraz jego utrwalenie w dowolnie wybranej przez Użytkownika formie.
 8. Osoba zainteresowana korzystaniem z usługi Newsletter jest zobowiązana przed zawarciem umowy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityką prywatności zamieszczoną pod adresem https://automade.com/pl/polityka-prywatnosci/.
 9. Wszelkie prawa autorskie do treści udostępnianych Użytkownikowi w ramach usługi Newsletter przysługują Usługodawcy.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających cudze dane osobowe, naruszających dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.
 11. Usługodawca informuje, że w związku z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną i  korzystaniem z sieci Internet, istnieją potencjalne ryzyka związane z wykorzystaniem względem Użytkownika: złośliwego oprogramowania, kryptoanalizy spamu, programów szpiegujących czy innych narzędzi skutkujących wyłudzaniem poufnych informacji osobistych. Działania takie mogą nastąpić bez woli i wiedzy Usługodawcy Dla bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet Usługodawca zaleca korzystanie przez Użytkowników z aktualizowanych na bieżącego programów antywirusowych bądź innych zapór zabezpieczających przed niezamierzonym przekazaniem danych.

§ 2 Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z usługi Newsletter

 1. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 • posiadanie przez Użytkownika urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet i skonfigurowanej przeglądarki internetowej,
 • posiadanie dostępu do poczty elektronicznej i aktywnego adresu e-mail.
 1. W celu uruchomienia usługi Newsletter konieczne jest:
 • wejście na Stronę internetową;
 • podanie adresu e-mail w polu formularza do zapisu na usługę Newsletter;
 • zaznaczenie pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
 • wciśnięcie przycisku z zapisem na Newsletter.
 1. Dokonując czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres e-mail zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. W konsekwencji, dane Użytkownika dodawane są do listy mailingowej dedykowanej usłudze Newsletter zaś z chwilą dokonania czynności o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu zostaje zawarta umowa w zakresie korzystania z usługi Newsletter.
 2. W celu zakończenia korzystania z usługi Newsletter Użytkownik może:
 • kliknąć w link umożliwiający zakończenie korzystania z usługi Newsletter zamieszczony w każdej wiadomości wysyłanej do Użytkownika w ramach usługi lub
 • złożyć oświadczenie za pośrednictwem e-maila bądź formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej.
 1. Dokonanie czynności wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia usługi Newsletter.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie, o czym poinformuje on Użytkownika.
 3. Zakończenie udostępnienia usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu.

§ 3 Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do zgłaszania reklamacji dotyczących nieprawidłowego sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę:
 • w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 • w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 • opis problemu;
 • dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego i dane kontaktowe (co najmniej adres email).
 1. Jeżeli dane zgłaszającego będą wymagały uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego – o ile będzie to możliwe zważywszy na niekompletność danych – o ich uzupełnienie.
 2. Usługodawca może również zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie reklamacji o inne informacje niezbędne dla jej rozpatrzenia, np. dotyczące szczegółowego przebiegu zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 3. W przypadku skierowania do Usługodawcy reklamacji, w której nie będzie możliwe zidentyfikowanie osoby, od której ona pochodzi, zaś zgłoszenie to nie zostanie uzupełnione zgodnie z żądaniem Usługodawcy, reklamację taką pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji, tj. obejmującej wszystkie dane i informacje niezbędne dla rozpatrzenia. W przypadku konieczności uzupełniania danych przez Użytkownika składającego reklamację, termin wskazany w zdaniu poprzedzającym biegnie na nowo, od momentu uzupełnienia wszystkich wymaganych informacji.
 5. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

§ 4 Dane osobowe i pliki cookies

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i stosowania plików cookies w ramach świadczenia usługi Newsletter zostały zamieszczone w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej pod adresem https://automade.com/pl/polityka-prywatnosci/.

§ 5 Zmiana Regulaminu

 1. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przy spełnieniu poniższych warunków.
 2. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, przez które rozumie się:
 • konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 • zmiana warunków technicznych świadczenia usługi Newsletter;
 • konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
 • przeciwdziałanie nadużyciom;
 • poprawa obsługi Użytkowników.
 1. Nowa wersja Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie internetowej oraz przesłana Użytkownikom co najmniej na 7 dni przed planowanym wejściem w życie.
 2. W razie braku zgody Użytkownika na zmiany wynikające z treści nowej wersji Regulaminu, Użytkownik ma możliwość zakończenia korzystania z usługi Newsletter zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.
 3. Nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym w jego treści, jednak nie wcześniej niż przed upływem terminu wskazanego w § 5 ust. 3 Regulaminu.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie internetowej.