Kontakt

Skontaktuj się z nami i dołącz do robotycznej rewolucji.

Extreme Robotics Sp. z o.o.
Ul. Bagno 2/73
00-112 Warszawa

NIP: 525-249-58-83

Automade jest brandem Extreme Robotics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/73, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 373797.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 50 800 zł. Kapitał zakładowy wpłacony w całości.