Nasze projekty badawczo-rozwojowe

Przeprowadzenie prac w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne

Extreme Robotics Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2020-2025.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania robotów Automade naśladujących prace użytkowników w systemach informatycznych: zbierających i kopiujących dane, wypełniających dokumenty oraz wykonujących wszelkie powtarzalne zadania w pracy biurowe na rynek USA, skutkującej opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacji w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej usługi oferowanej przez przedsiębiorstwo Extreme Robotics Sp. z o.o. na rynku USA.

Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN

dwaj mężczyżni dyskutują na temat projektu

Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego rozwiązania OfficeAgent

Extreme Robotics Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego rozwiązania OfficeAgent”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest transfer wiedzy z jednostki naukowej do przedsiębiorcy, a także wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i stworzenie prototypu inteligentnego asystenta biurowego – systemu OfficeAgent. W ramach projektu część prac badawczych będzie wykonana przez partnera projektu – jednostkę naukową o kategorii A – Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. W wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych stworzony zostanie prototyp inteligentnego systemu agentowego do wewnętrznych zastosowań w przedsiębiorstwach, z założeniem, że system będzie nabywał nowe, specyficzne kompetencje dla danego zastosowania przez uczenie się z przykładów, bez programowania.

W wyniku realizacji projektu powstanie prototyp systemu, na bazie którego Extreme Robotics Sp. z o.o. w fazie wdrożeniowej wprowadzi do oferty 1 nowy produkt – system OfficeAgent. System znajdzie zastosowanie zarówno w centrach operacyjnych/outsourcingowych (BPO) i centrach usług wspólnych (SSC) oraz administracji (działy kadr, księgowości, finansów).

Całkowita wartość projektu: 6 374 340,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 996 780,00 PLN

logo marki Fundsze Europejskie, flaga Polski, logo marki Mazowsze, flaga Unii Europejskiej na szarym tle
mężczyzna w garnutirze prowadzący wystąpienie

Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu AED – Automatyczny Eksplorator Danych

Extreme Robotics Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu AED – Automatyczny Eksplorator Danych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu prototypu systemu realizującego koncepcję meta-learningu w celu zautomatyzowania procesu tworzenia modeli ML (machine learning). System umożliwi stosowanie metod uczenia maszynowego przez szerokie grono użytkowników biznesowych – ograniczy konieczność posiadania wiedzy eksperckiej w celu tworzenia własnych modeli ML.

Projekt obejmuje fazę badań przemysłowych: badania nad algorytmami automatycznego oczyszczania danych (Data Refinement) i kodowania cech (Feature Egineering); badania nad algorytmem meta learningu oraz fazę prac rozwojowych: badania nad prototypem architektury środowiska wdrożeniowego platformy. W wyniku realizacji projektu powstanie prototyp systemu, na bazie, którego Extreme Robotics Sp. z o.o. w fazie wdrożeniowej wprowadzi do oferty 1 nowy produkt – system umożliwiający analizę danych historycznych i automatyczny dobór modeli ML właściwych dla danego procesu w przedsiębiorstwie.

Całkowita wartość projektu: 3 427 530,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 315 456,50 PLN

logo marki Fundsze Europejskie, flaga Polski, logo marki Mazowsze, flaga Unii Europejskiej na szarym tle
kobieta zapisuje pomysły na projekt do notatnika

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad systemem Automatyzator

Extreme Robotics Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad systemem Automatyzator”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu prototypu systemu automatycznej klasyfikacji, dystrybucji i przetwarzania dokumentów Automatyzator, opartego na koncepcji Inteligentnego Agenta. System wykorzystywał będzie zaawansowane metody przetwarzania danych (głównie obrazu i tekstu) oraz uczenia maszynowego.

Założeniem projektowym jest stworzenie systemu samo uczącego się w sposób nadzorowany tak, aby system automatycznie nabywał i doskonalił wiedzę o przetwarzanych dokumentach. Planowane do wykonania zadania w ramach badań przemysłowych mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowego produktu – systemu Automatyzator. Podejmowane badania będą miały na celu opracowanie nowego produktu w postaci narzędzia wirtualizacji i monitoringu środowiska wykonawczego umożliwiającego automatyzacje wdrażania kolejnych węzłów przetwarzania danych przy wykorzystaniu zwirtualizowanych zasobów fizycznych oraz narzędzi do monitoringu i diagnostyki środowiska produkcyjnego.

Całkowita wartość projektu: 4 787 089,09 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 302 971,78 PLN

logo marki Fundsze Europejskie, flaga Polski, logo marki Mazowsze, flaga Unii Europejskiej na szarym tle
notatnik z pomysłami na projekt leży na stole

Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego narzędzia AutoCheckDoc

Extreme Robotics Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego narzędzia AutoCheckDoc”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w wyniku których powstanie prototyp inteligentnego narzędzia – systemu, który ma posiadać funkcje umożliwiające znaczne zredukowanie czasu pracy ludzkiej związanej z wyszukiwaniem i weryfikacją krzyżową wzajemnie powiązanych ze sobą dokumentów, w ramach realizowanych transakcji biznesowych. Opracowany system, na bazie istniejących w danej dziedzinie zbiorów dokumentów elektronicznych (np. rejestr faktur i umów) będzie zdolny przetworzyć te zbiory i zaproponować zestaw reguł biznesowych (ontologię), które występowały historycznie w zbiorze uczącym.

W wyniku realizacji projektu powstanie prototyp systemu, na bazie którego Extreme Robotics Sp. z o.o. w fazie wdrożeniowej wprowadzi do oferty 1 nowy produkt – system AutoCheckDoc. System znajdzie zastosowanie w średnich i dużych przedsiębiorstwach, centrach operacyjnych i centrach usług wspólnych oraz administracji publicznej (działy kadr, księgowości, finansów).

Całkowita wartość projektu: 3 259 260,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 274 280,00 PLN

logo marki Fundsze Europejskie, flaga Polski, logo marki Mazowsze, flaga Unii Europejskiej na szarym tle
kobieta z jasnymi włosami w okularach za biurkiem uśmiecha się

Nagroda w konkursie „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”

Projekt pt. „Zwiększenie poziomu cyfryzacji w przedsiębiorstwie Extreme Robotics Sp. z o.o. poprzez wdrożenie automatyzacji procesów w dziale księgowo-kadrowym firmy” przedsiębiorstwa Extreme Robotics Sp. z o.o. otrzymał nagrodę w ramach 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie. Konkurs organizowany był w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Realizacja projektu pozwoli na popularyzację innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie w celu wzmocnienia pozycji na rynku i wejścia na nowy poziom rozwoju w oparciu o technologie cyfrowe oraz upowszechnienie rozwiązań, które mogą usprawnić działalność przedsiębiorstwa, aby w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych stawić czoła nowym wyzwaniom, włączając w to trendy technologiczne, społeczne, a także nieprzewidywane sytuacje jak np. pandemia związana z Covid-19.

Wysokość nagrody: 20 000,00 PLN